Plavání Kačka

Děti předškolního věku od 4 do 7 let

Tento provozní řád je platný pro plavání dětí od 4 do 7 let věku dítěte v Dětském centru Kačka, Drahoňovského 1709/2a, Hradec Králové, 50002. Při jeho sestavování bylo důsledně dbáno na dodržení vyhlášky č. 238/2011 Sb. v platném znění, která stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch a zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění o ochraně veřejného zdraví. Účastníci jsou povinni se tímto provozním řádem řídit.

            

I.PŘEDMĚT

Plavání KAČKA organizuje kurzy plavání dětí od 4 do 7 let věku dítěte. Děti plavou v bazénu rozděleni do skupin dle věku a pokročilosti.

Účelem kurzů je:

 • vštěpovat dětem základní hygienické návyky
 • upevňovat a zdokonalovat plavecké schopnosti dětí nenásilnou a hravou formou, za pomoci plaveckých pomůcek
 • kvalitní předplavecká výuka dětí s důrazem na přirozený vývoj dítěte a jeho zdraví
 • umožnění aktivnějšího pohybu dítěte
 • otužování dítěte.

II. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ

Kurzy organizuje Ing. Jana Honzejková – plavání KAČKA.

Zpracovanou metodiku pro plavání dětí předškolního věku odborně garantuje MUDr. Eva Svobodová – pediatr.

Kurzy vedou instruktorky, které vlastní zdravotní průkaz a doklad o absolvování rekvalifikačního kurzu pro instruktory pro pohybový, sociální a psychický rozvoj kojenců, batolat a dětí předškolního věku u ministerstvem akreditovaného pracoviště.

Před zahájením kurzu „plavání“ absolvují rodiče či doprovodné osoby úvodní seznámení, kde jsou informováni o účelu, metodice a organizaci kurzu, hygienických zásadách a bezpečnostních opatřeních. Dále jsou seznámeni s vlastním prostředím a provozním řádem, který každý obdrží v tištěné formě.

 

III. ZAŘAZENÍ   DO   KURZU

Do kurzů mohou být zařazeni děti pouze na základě písemné přihlášky potvrzené rodiči či zákonným zástupcem dítěte.

Do kurzů nemohou být zařazeny děti mladší 4 let věku dítěte.

Kurzů se nemohou účastnit děti a dospělí s přenosnými a akutními onemocněními, kožními onemocněními, zejména plísňovými a kvasinkovými, recidivujícími onemocněními (dýchací a močové cesty, otitidy), zahmyzení, alergičtí na chemické látky ve vodě a prostředí bazénu. U doprovodu osoby obecně zanedbané (osobní hygiena), osoby s venerickou chorobou, pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek a osoby, kterým vstup do prostor bazénu zakázal lektor ze zvláštního důvodu.

IV. PROSTŘEDÍ

Účastníci kurzů mají k dispozici:

a)       hernu pro nakrmení a aklimatizaci dítěte po plavání

b)       2 šatny

c)       sprchy, sociální zařízení

d)       výukový bazén o objemu 33m3 (délka 6,7 m, šířka 3,8 m, hloubka 1,3 m).

 

 

 Plavání dětí od 4 do 7 let věku:

 • probíhá v bazénu s nepřetržitou cirkulací vody, výkon filtrační jednotky zaručuje výměnu celého objemu vody v bazénu během max. 2 hodin
 • voda má teplotu 30 – 33 °C
 • teplota vzduchu se pohybuje od 28 do 30 °C
 • teplota vody a vzduchu bude kontrolována před zahájením každé lekce.

 

V. HYGIENICKÉ A BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

 • O provozu bazénu je veden provozní deník.
 • Návštěvníci mohou využívat šest oddělených sprchových koutů, jejichž stěny jsou obloženy obkladačkami až do stropu, na podlaze je položena protiskluzová dlažba. Voda do sprch je přiváděna vodovodem pro veřejnou potřebu a odváděna rovnou do kanalizace.
 • Dezinfekce bazénové vody je zajištěna jednak technologií chlorace mírně slané vody (chlor se získává elektrolýzou slané vody místo toho, aby se do cirkulačního okruhu dávkoval chlorový přípravek) a jednak UV lampou. Voda je nasávána dvěma čerpadly o výkonu 2x12 m3/hod (výměna vody v bazénu za 1,6 hodin). Čerpadla mají vlasový předfiltr. Čerpadla tlačí vodu do pískového filtru o filtrační ploše 0,44 m2. Filtr má vícevrstvou filtrační náplň křemičitého písku 400 kg. Filtr se pere zpětným proplachem dle potřeby výměny vody v bazénu. Za filtrací jsou umístěny měřící sondy - sonda pH, sonda měření chloru a sonda ukazující Redox. Poté voda protéká UV-lampou 75W, která zajišťuje podpůrnou desinfekci vody. Dále voda protéká titanovými výměníky, které vodu ohřejí na požadovanou teplotu. Nainstalovaný automat zapíná a vypíná Autochlor dle parametrů ze sondy. Automaticky je řešena i úprava pH - po vyhodnocení pH vody v potrubí sondou upraví dávkovací automat pH nadávkováním kyselého roztoku (barel 40 kg) na požadovanou nakalibrovanou hodnotu (6,5 - 7,6). Vstřikování pH je zaústěno do potrubí na konci řetězce. Upravená voda je do bazénu vháněna tryskami umístěnými po jedné straně bazénu a přes přelivové hrany, které jsou instalovány ze všech čtyř stran bazénu, přepadá do akumulační nádrže.
 • Dopouštění vody je automatické, na základě sond umístěných v akumulační nádrži. Dopouštěcí ventil je ve strojovně. Dopouštěcí větev je osazena samostatným vodoměrem. Voda je do bazénu dopouštěna z pitného vodovodního řádu. Dopouštění vody bude regulováno dle denní návštěvnosti bazénu - 1 osoba = 45 l čisté vody z vodovodního řádu.
 • Ke sledování stavu vody a stanovení obsahu chloru a hodnoty pH ve vodě je používán fotolyzér dle návodu. Naměřené hodnoty jsou zaznamenávány do provozního deníku. Voda bude odpovídat parametrům vyhl. č. 238/2011 Sb.
 • Hala bazénu je vybavena výkonným rekuperátorem vzduchu a odvlhčovací jednotkou.
 • Před zahájením každého kurzu je okolí bazénu řádně vyčištěno, celý objem vody v bazénu je recirkulován přes noc.
 • V bazéně plave skupinka dětí při respektování minimální plochy na jednoho koupajícího 0,8 m2 .
 • Doba pobytu dítěte ve vodě se řídí náladou dítěte, maximálně však činí 45 minut (za kontroly, zda nedochází k prochladnutí).
 • Před vstupem do prostor bazénu je nutné zanechat ve vstupní místnosti obuv, v ostatních prostorách se návštěvníci pohybují bosí nebo v gumové obuvi určené výhradně k bazénu s čistou podrážkou.
 • Rodič musí věnovat zvýšenou pozornost pohybu dítěte ve všech prostorách centra a musí ho mít pod neustálým dohledem. Nenechávejte své dítě bez dozoru, rodič po celou dobu pobytu před a po lekci plně zodpovídá za své dítě, po dobu výuky až do nástupu na závěr hodiny přebírá zodpovědnost za dítě instruktorka DC Kačka. Jakýkoliv úraz své osoby nebo dítěte je rodič povinen bezodkladně oznámit instruktorce.
 • Návštěvníci centra a zejména rodiče jsou povinni dbát zvýšené opatrnosti při pohybu okolo bazénu, na povrchách, které jsou kluzké a mokré, neboť jim a zejména dítěti hrozí zvýšené riziko uklouznutí a pádu. Dále je nutné dbát zvýšené opatrnosti při pohybu kolem překážek (topná tělesa, lavičky, židle, odložené hračky, příp. ostré rohy, apod.).
 • Není možné, aby instruktorka Vaše dítě hlídala v době před a po výuce.
 • Věci potřebně k osobní hygieně a na bazén se balí do igelitových tašek nebo do připravených košíků, je nutno používat vlastní hygienické prostředky v nerozbitných obalech.
 • Důkladná hygienická očista celého těla dítěte se provádí v nahotě až po použití WC. Instruktorka je oprávněna zkontrolovat, zda se děti důkladně omyly mýdlem, případně je upozornit, aby tak učinily. Pokud se dítě (ani po upozornění) neumyje před vstupem do bazénu mýdlem, je instruktorka oprávněna jej vyloučit z výuky bez náhrady.
 • V případě použití WC během lekce je nutno opět provést osobní hygienu.
 • Každé dítě musí mít vlastní plavky (na každou lekci vyprané).
 • Do prostor sprch a bazénu je zakázáno nosit předměty ze skla a jídlo, konzumování potravin je možné pouze v prostorách k tomu určených - aklimatizační místnost.
 • Jestliže dojde k znečištění sprch nebo prostoru kolem bazénu dítětem (zvratky, hlenem, krví atd.), je rodič povinen nahlásit tuto skutečnost instruktorce, která zajistí odstranění závady. Při znečištění bazénové vody dítětem lektor lekci ukončí a přeruší provoz až do odstranění závady.
 • Každý rodič, který jde s dítětem na bazén je povinen omýt si nohy před vstupem do prostor bazénu, je zakázáno vstupovat do bazénové haly v ponožkách nebo domácí obuvi. Vzhledem k vlhkosti a teplotě vzduchu v prostoru bazénu je nutné, aby každý návštěvník, který jde k bazénu měl plavky (kraťasy) a tričko, jinak nebude do prostor bazénu vpuštěn.
 • Rodiče zodpovídají za to, že jsou děti zdravé, netrpí v průběhu lekce žádnou infekční chorobou a nejsou zahmyzené. Pokud instruktorka bude mít podezření, že je dítě nemocné nebo trpí kožní chorobou, je oprávněná požádat o lékařské vyšetření a potvrzení lékaře pro navštěvování kurzů plavání.
 • Po ukončení lekce každý rodič zajistí opětovné osprchování dítěte, osuší jej vlastní osuškou a zabezpečí dítě proti prochlazení,zejména v oblasti lebeční a bederní.
 • Osušit se je každý povinen ve sprchách a prostorách k tomu určených, do prostor šaten a aklimatizační místnosti je zákaz vstupu v mokrých plavkách.
 • Po každém pobytu dětí ve vodě se doporučuje ošetřit pokožku dětí olejíčkem nebo pleťovým mlékem a vysušit ouška pomocí buničité vaty - čtverečků.
 • Rodič si musí být vědom nutnosti aklimatizačního pobytu před odchodem.
 • Platí přísný zákaz přenášet hračky z aklimatizační místnosti - herny na bazén a z bazénu do aklimatizační místnosti - herny.
 • Je striktní zákaz vstupu do DC Kačka pod vlivem alkoholu.

 

 

Dezinfekce prostředí, pomůcek a hraček:

Při lekcích plavání se používají pouze pomůcky a hračky z materiálů, které jsou schváleny hlavním hygienikem ČR a které neovlivňují negativně jakost vody.. Jsou odolné vůči fyzikálně-chemickým vlastnostem, omyvatelné, nepoškozené, bez otvorů a vyjímatelných částí, aby se do nich nemohla dostat voda, s výjimkou hraček, kterými voda volně protéká.

Před každým použitím jsou pomůcky a hračky řádně očištěny, vydezinfikovány a opláchnuty tekoucí vodou a uloženy v bazénové hale na závěsném systému.

K dezinfekci se používají prostředky vhodné pro exponovaná zdravotnická pracoviště, které se střídají a dle návodu se přesně dodržuje jejich expoziční doba. Čistící a dezinfekční prostředky jsou skladovány v uzamykatelné místnosti.

               

Prostory Dětského centra se uklízejí každý den po skončení provozu:

 • podlaha bazénové haly se oplachuje vodou a vytírá dezinfekčním prostředkem, sprchové kouty se vyplachují a dezinfikují,
 • schodiště od šaten k bazénu a šatny se zametají a vytírají dezinfekčním prostředkem,
 • všechny odpadkové koše se vyprázdní, umyvadla a WC se umývají dezinfekčním prostředkem,
 • stolečky a jídelní židličky v herně se otírají dezinfekčním prostředkem, koberec se vysává vysavačem,
 • ostatní podlahy a schodiště   se zametají a vytírají prostředkem na údržbu podlah.

Celkový důkladný úklid je prováděn v rámci sanitačního dne, který probíhá 1x měsíčně.

 

Manipulace s prádlem:

Klienti používají pouze svoje prádlo (osušky, ručníky, utěrky), erární prádlo neposkytujeme.

 

VI. KONTROLA   JAKOSTI   VODY

Jakost vody je pravidelně kontrolována v souladu s vyhláškou č. 238/2011 Sb., a ve spolupráci s akreditovanou laboratoří Zdravotního ústavu se sídlem v Hradci Králové. Pro mikrobiologický rozbor vody se odebírá samostatný vzorek na přítoku do bazénu a po jednom vzorku u obou protilehlých kratších stran bazénu (levá a pravá strana bazénu). Pro vyšetření legionel se odebírá samostatný vzorek vody z bazénu.   Pro rozbor chemických ukazatelů, které se nestanovují na místě, se odebírá samostatný vzorek na přítoku do bazénu a samostatný vzorek vody z bazénu. Měření ukazatelů stanovovaných na místě odběru se provádí ve vzorcích odebraných z jednoho místa, případně se tyto ukazatele stanovují sondou ponořenou přímo do bazénové vody. Za pravidelné provádění kontroly jakosti vody odpovídá provozovatel kurzu, který předkládá výsledky rozborů v elektronické podobě místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví.

 

VII. OSTATNÍ   USTANOVENÍ

 • Lekce se může účastnit pouze rodič nebo návštěvník s dítětem, který vlastní doklad o úhradě daného kurzu. Tento doklad slouží jako vstupenka pro dítě a dvě dospělé osoby. Návštěva je možná pouze v době lekce či jiné plánované a zaplacené akce.
 • Na lekce je nutné chodit s dostatečným předstihem, začátek lekce nelze posunout. Během lekce je nutné řídit se pokyny instruktorky. Do prostor bazénu nevstupujte dříve než 5 minut před začátkem Vaší lekce, abyste nerušili probíhající výuku.
 • Doprovázející osoba může při lekci fotografovat či pořizovat videozáznam pouze pro soukromé účely.
 • Dítě a rodič si odkládají v šatně (oblečení, osobní věci, apod.). Nenoste do prostoru klubu cenné předměty, za ztrátu věcí nezodpovídáme.
 • Do bazénu vstupuje pouze dítě, a to až po svolení instruktorky, rodič může sledovat výuku v prostorách u bazénu.
 • Ve všech prostorách je přísný zákaz kouření.
 • Prostor odpočinkové místnosti slouží k aklimatizaci a k nakrmení dětí, nezdržujte se v těchto prostorách nepřiměřeně a zbytečně dlouhou dobu (max. 30 minut), berte ohled na po Vás přicházející osoby. V herně a ostatních prostorách dodržujte pořádek a nenechávejte děti ničit vybavení, ať se u nás líbí Vám i Vašim dětem.
 • Zameškaná lekce (např. při nemoci, nepřítomnosti ve městě apod.) se nahrazuje v náhradním termínu, který si rodič domluví s instruktorkou. Při absenci hlaste včas svoji neúčast osobně nebo formou SMS (ne přes e-mail), aby se tato hodina mohla dát jako náhradní k dispozici. Náhradní lekci je možné poskytnout pouze v případě řádně omluvené neúčasti, neomluvenou lekci nebude možno nahradit v jiném termínu. Náhradní lekce je nutno v maximální míře vyčerpat během probíhajícího kurzu (10 lekcí). Do následujícího kurzu se z nevyčerpaných lekcí převádí pouze ½ těchto lekcí. Klienti, kteří plynule pokračují v plavání a zaplatí následující kurz mohou doplavat všechny nevyčerpané lekce (žádné lekce nepropadnou), ale nelze je odečítat z kurzovného pro další kurz.
 • Po zahájení kurzu se kurzovné vrací pouze v případě závažné dlouhodobé nemoci, na základě potvrzení od lékaře, a to ve výši 50 % nevyčerpané částky.
 • Pokud bude lekce zrušena ze strany DC Kačka (technické důvody, onemocnění, aj.), bude Vám automaticky nabídnuta náhradní lekce.
 • Seznámení s provozním řádem potvrdí každý účastník svým podpisem při úhradě kurzovného, nejpozději na první lekci. Ceník kurzovného není součástí provozního řádu.
 • Provozovatel se zavazuje dodržovat všechny platné právní normy a nařízení příslušné hygienické stanice.

 

 

Platnost provozního řádu od 1.12.2011  

  "Naším cílem jsou šťastné děti a spokojení rodiče"