Plavání Kačka

Kojenci a batolata od 6 měsíců do 4 let

Tento provozní řád je platný pro „plavání“ kojenců a batolat od 6 měsíců do 4 let věku dítěte v Dětském centru Kačka, Drahoňovského 1709/2a, Hradec Králové, 50002. Při jeho sestavování bylo důsledně dbáno na dodržení vyhlášky č. 238/2011 Sb. v platném znění, která stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch a zákona č.258/2000 Sb. v platném znění o ochraně veřejného zdraví. Účastníci jsou povinni se tímto provozním řádem řídit.

 

I. PŘEDMĚT

Plavání KAČKA organizuje kurzy „plavání“ (koupání) kojenců a batolat od 6 měsíců do 4 let věku dítěte. Děti plavou v bazénu rozděleni do skupin dle věku a pokročilosti.

Účelem kurzů je:

 • podpora dozrávání a zdokonalování hybných dovedností psychomotorického vývoje
 • zlepšení rovnovážných reakcí
 • příznivé ovlivnění odchylek svalového napětí
 • umožnění aktivnějšího pohybu dítěte (v prostředí, jež dítě nadlehčuje), který vedle psychomotorického vývoje má kladný vliv i na jiné systémy organizmu (např. zažívací)
 • otužování dítěte
 • zpestření denního režimu dítěte
 • výuka rodičů správným manipulačním technikám na suchu i ve vodě a obecné péči o dítě
 • prohlubování citového vztahu rodič – dítě.

 

Předmětem kurzů není výuka plavání v pravém smyslu slova, ale hra rodičů s dětmi ve vodě pod odborným dohledem, při níž jsou respektovány veškeré potřeby dítěte.

 

II. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ

Kurzy organizuje Ing. Jana Honzejková – plavání KAČKA.

Zpracovanou metodiku pro „plavání“ kojenců a batolat odborně garantuje MUDr. Eva Svobodová – pediatr.

Kurzy vedou instruktorky, které vlastní zdravotní průkaz a doklad o absolvování rekvalifikačního kurzu pro instruktory pro pohybový, sociální a psychický rozvoj kojenců, batolat a dětí předškolního věku u ministerstvem akreditovaného pracoviště.

Před zahájením kurzu „plavání“ absolvují rodiče či doprovodné osoby úvodní seznámení, kde jsou informováni o účelu, metodice a organizaci kurzu, hygienických zásadách a bezpečnostních opatřeních. Dále jsou seznámeni s vlastním prostředím a provozním řádem, který každý obdrží v tištěné formě.

 

III. ZAŘAZENÍ   DO   KURZU

Do kurzů mohou být zařazeni děti pouze na základě písemného potvrzení ošetřujícího pediatra.

Do kurzů nemohou být zařazeny děti mladší 6 měsíců věku dítěte.

Kurzů se nemohou účastnit děti a dospělí s přenosnými a akutními onemocněními, kožními onemocněními, zejména plísňovými a kvasinkovými, recidivujícími onemocněními (dýchací a močové cesty, otitidy), zahmyzení, alergičtí na chemické látky ve vodě a prostředí bazénu. U doprovodu osoby obecně zanedbané (osobní hygiena), osoby s venerickou chorobou, pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek a osoby, kterým vstup do prostor bazénu zakázal lektor ze zvláštního důvodu.

IV. PROSTŘEDÍ

Účastníci kurzů mají k dispozici:

a)       místnost pro odložení kočárků

b)       hernu pro nakrmení a aklimatizaci dítěte po „plavání“

c)       2 šatny (vybavené podložkami pro přebalování)

d)       sprchy, sociální zařízení

e)       výukový bazén o objemu 33m3 (délka 6,7 m, šířka 3,8 m, hloubka 1,3 m) .

 

„Plavání“ kojenců od 6měsíců do 48 měsíců věku:

 • probíhá v bazénu s nepřetržitou cirkulací vody, výkon filtrační jednotky zaručuje výměnu celého objemu vody v bazénu během max. 2 hodin
 • voda má teplotu 30 – 33 °C
 • teplota vzduchu se pohybuje od 28 do 30 °C
 • teplota vody a vzduchu bude kontrolována před zahájením každé lekce.

 

V. HYGIENICKÉ A BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

 • O provozu bazénu je veden provozní deník.
 • Návštěvníci mohou využívat šest oddělených sprchových koutů, jejichž stěny jsou obloženy obkladačkami až do stropu, na podlaze je položena protiskluzová dlažba. Voda do sprch je přiváděna vodovodem pro veřejnou potřebu a odváděna rovnou do kanalizace.
 • Dezinfekce bazénové vody je zajištěna jednak technologií chlorace mírně slané vody (chlor se získává elektrolýzou slané vody místo toho, aby se do cirkulačního okruhu dávkoval chlorový přípravek) a jednak UV lampou. Voda je nasávána dvěma čerpadly o výkonu 2x12 m3/hod (výměna vody v bazénu za 1,6 hodin). Čerpadla mají vlasový předfiltr. Čerpadla tlačí vodu do pískového filtru o filtrační ploše 0,44 m2. Filtr má vícevrstvou filtrační náplň křemičitého písku 400 kg. Filtr se pere zpětným proplachem dle potřeby výměny vody v bazénu. Za filtrací jsou umístěny měřící sondy - sonda pH, sonda měření chloru a sonda ukazující Redox. Poté voda protéká UV-lampou 75W, která zajišťuje podpůrnou desinfekci vody. Dále voda protéká titanovými výměníky, které vodu ohřejí na požadovanou teplotu. Nainstalovaný automat zapíná a vypíná Autochlor dle parametrů ze sondy. Automaticky je řešena i úprava pH - po vyhodnocení pH vody v potrubí sondou upraví dávkovací automat pH nadávkováním kyselého roztoku (barel 40 kg) na požadovanou nakalibrovanou hodnotu (6,5 - 7,6). Vstřikování pH je zaústěno do potrubí na konci řetězce. Upravená voda je do bazénu vháněna tryskami umístěnými po jedné straně bazénu a přes přelivové hrany, které jsou instalovány ze všech čtyř stran bazénu, přepadá do akumulační nádrže.
 • Dopouštění vody je automatické, na základě sond umístěných v akumulační nádrži. Dopouštěcí ventil je ve strojovně. Dopouštěcí větev je osazena samostatným vodoměrem. Voda je do bazénu dopouštěna z pitného vodovodního řádu. Dopouštění vody bude regulováno dle denní návštěvnosti bazénu - 1 osoba = 45 l čisté vody z vodovodního řádu.
 • Ke sledování stavu vody a stanovení obsahu chloru a hodnoty pH ve vodě je používán fotolyzér dle návodu. Naměřené hodnoty jsou zaznamenávány do provozního deníku. Voda bude odpovídat parametrům vyhl. č. 238/2011 Sb.
 • Hala bazénu je vybavena výkonným rekuperátorem vzduchu a odvlhčovací jednotkou.
 • Před zahájením každého kurzu je okolí bazénu řádně vyčištěno, celý objem vody v bazénu je recirkulován přes noc.
 • V bazéně „plave“ skupinka dětí s rodiči při respektování minimální plochy na jednoho koupajícího 0,8 m2 .
 • Doba pobytu dítěte ve vodě se řídí náladou dítěte, maximálně však činí 40 minut (za kontroly, zda nedochází k prochladnutí).
 • Před vstupem do prostor bazénu je nutné zanechat ve vstupní místnosti obuv, v ostatních prostorách se návštěvníci pohybují bosí nebo v gumové obuvi určené výhradně k bazénu s čistou podrážkou.
 • Před vstupem do bazénu je nutné se odlíčit.
 • K pokládání dětí slouží vydezinfikované molitanové podložky obalené igelitem, na které si dospělý nesedá ani nestoupá. Z hygienických důvodů doporučujeme si dítě ještě podkládat vlastní plenou nebo jednorázovou podložkou.
 • Rodič musí věnovat zvýšenou pozornost pohybu dítěte ve všech prostorách centra a musí ho mít pod neustálým dohledem. Nenechávejte své dítě NIKDY bez dozoru, rodič po celou dobu „plavání“ i pobytu před a po lekci plně zodpovídá za své dítě. Jakýkoliv úraz své osoby nebo dítěte je rodič povinen bezodkladně oznámit instruktorce.
 • Návštěvníci centra jsou povinni dbát zvýšené opatrnosti při pohybu okolo bazénu, na povrchách, které jsou kluzké a mokré, neboť jim a zejména dítěti hrozí zvýšené riziko uklouznutí a pádu. Dále je nutné dbát zvýšené opatrnosti při pohybu kolem překážek (topná tělesa, lavičky, židle, odložené hračky, příp. ostré rohy, apod.).
 • Není možné, aby instruktorka Vaše dítě hlídala nebo s ním sama plavala v bazénu.
 • Věci potřebné k osobní hygieně a na bazén se balí do igelitových tašek nebo do připravených košíků, je nutno používat vlastní hygienické prostředky v nerozbitných obalech.
 • Důkladná hygienická očista celého těla se provádí v nahotě až po použití WC, i dětem je nutno ponechat čas na vymočení (vysazení na nočník, u menších dětí je využit reflex dítěte na vodu ve sprše). Instruktorka je oprávněna zkontrolovat, zda se návštěvníci důkladně omyli mýdlem, případně je upozornit, aby tak učinili. Pokud se (ani po upozornění) neumyjí před vstupem do bazénu mýdlem, je instruktorka oprávněna je vyloučit z výuky bez náhrady.
 • V případě použití WC, u dětí nočníku (po použití je nutno jej vylít na WC, opláchnout a vrátit na původní místo) během lekce je nutno opět provést osobní hygienu.
 • Každé dítě musí mít vlastní plavky (na každou lekci vyprané), které musí být přiléhavé s pevnými gumičkami kolem stehen i pasu nebo speciální plenky určené přímo pro použití ve vodě.
 • Do prostor sprch a bazénu je zakázáno nosit předměty ze skla a jídlo, konzumování potravin je možné pouze v prostorách k tomu určených - aklimatizační místnost.
 • Jestliže dojde k znečištění sprch nebo prostoru kolem bazénu dítětem (stolicí, zvratky, hlenem, krví atd.), je rodič povinen nahlásit tuto skutečnost instruktorce, která zajistí odstranění závady. Při znečištění bazénové vody lektor lekci ukončí a přeruší provoz až do odstranění závady.
 • Každého návštěvníka, který jde s rodičem na bazén je potřeba upozornit na povinnost omytí nohou před vstupem do prostor bazénu, je zakázáno vstupovat do bazénové haly v ponožkách nebo domácí obuvi. Vzhledem k vlhkosti a teplotě vzduchu v prostoru bazénu je nutné, aby každý návštěvník, který jde k bazénu měl plavky (kraťasy) a tričko, jinak nebude do prostor bazénu vpuštěn.
 • Rodiče zodpovídají za to, že jsou sami zdrávi a ani jejich dítě ani doprovázející osoba netrpí v průběhu lekce či náhradního „plavání“ žádnou infekční chorobou a nejsou zahmyzené. Pokud instruktorka bude mít podezření, že dítě či rodič je nemocný nebo trpí kožní chorobou, je oprávněná požádat o lékařské vyšetření a nové potvrzení lékaře pro navštěvování kurzů kojeneckého „plavání“.
 • Je striktní zákaz účastnit se lekcí pod vlivem alkoholu.
 • Po ukončení lekce se každý rodič i dítě znovu osprchuje, osuší vlastní osuškou a rodič zabezpečí dítě proti prochlazení, zejména v oblasti lebeční a bederní.
 • Osušit se je každý povinen ve sprchách a prostorách k tomu určených, do prostor šaten a aklimatizační místnosti je zákaz vstupu v mokrých plavkách.
 • Po každém pobytu dětí ve vodě se doporučuje ošetřit pokožku dětí olejíčkem nebo pleťovým mlékem a vysušit ouška pomocí buničité vaty - čtverečků.
 • Rodič si musí být vědom nutnosti aklimatizačního pobytu před odchodem.
 • Platí přísný zákaz přenášet hračky z aklimatizační místnosti - herny na bazén a z bazénu do aklimatizační místnosti - herny.

 

Dezinfekce prostředí, pomůcek a hraček:

Při lekcích plavání se používají pouze pomůcky a hračky z materiálů, které jsou schváleny hlavním hygienikem ČR a které neovlivňují negativně jakost vody.. Jsou odolné vůči fyzikálně-chemickým vlastnostem, omyvatelné, nepoškozené, bez otvorů a vyjímatelných částí, aby se do nich nemohla dostat voda, s výjimkou hraček, kterými voda volně protéká.

Před každým použitím jsou pomůcky a hračky řádně očištěny, vydezinfikovány a opláchnuty tekoucí vodou a uloženy v bazénové hale na závěsném systému.

K dezinfekci se používají prostředky vhodné pro exponovaná zdravotnická pracoviště, které se střídají a dle návodu se přesně dodržuje jejich expoziční doba. Čistící a dezinfekční prostředky jsou skladovány v uzamykatelné místnosti.

Prostory Dětského centra se uklízejí každý den po skončení provozu:

 • podlaha bazénové haly se oplachuje vodou a vytírá dezinfekčním prostředkem, sprchové kouty se vyplachují a dezinfikují,
 • schodiště od šaten k bazénu a šatny se zametají a vytírají dezinfekčním prostředkem,
 • všechny odpadkové koše se vyprázdní, umyvadla a WC se umývají dezinfekčním prostředkem,
 • stolečky a jídelní židličky v herně se otírají dezinfekčním prostředkem, koberec se vysává vysavačem,
 • ostatní podlahy a schodiště   se zametají a vytírají prostředkem na údržbu podlah.

Celkový důkladný úklid je prováděn v rámci sanitačního dne, který probíhá 1x měsíčně.

 

Manipulace s prádlem:

Klienti používají pouze svoje prádlo (osušky, ručníky, utěrky), erární prádlo neposkytujeme.

 

VI. KONTROLA   JAKOSTI   VODY

Jakost vody je pravidelně kontrolována v souladu s vyhláškou č. 238/2011 Sb., a ve spolupráci s akreditovanou laboratoří Zdravotního ústavu se sídlem v Hradci Králové. Pro mikrobiologický rozbor vody se odebírá samostatný vzorek na přítoku do bazénu a po jednom vzorku u obou protilehlých kratších stran bazénu (levá a pravá strana bazénu). Pro vyšetření legionel se odebírá samostatný vzorek vody z bazénu.   Pro rozbor chemických ukazatelů, které se nestanovují na místě, se odebírá samostatný vzorek na přítoku do bazénu a samostatný vzorek vody z bazénu. Měření ukazatelů stanovovaných na místě odběru se provádí ve vzorcích odebraných z jednoho místa, případně se tyto ukazatele stanovují sondou ponořenou přímo do bazénové vody. Za pravidelné provádění kontroly jakosti vody odpovídá provozovatel kurzu, který předkládá výsledky rozborů v elektronické podobě místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví.

 

VII. OSTATNÍ   USTANOVENÍ

 •  Lekce se může účastnit pouze rodič nebo návštěvník s dítětem, který vlastní doklad o úhradě daného kurzu („plavenka“) či dané lekce. Tento doklad slouží jako vstupenka pro dítě a dvě dospělé osoby. Návštěva je možná pouze v době lekce či náhrady či jiné plánované a zaplacené akce. „Plavenku“ je nutné nosit s sebou na každou lekci.
 • Na lekce je nutné chodit s dostatečným předstihem, začátek lekce nelze posunout. Během lekce je nutné řídit se pokyny instruktorky. Do prostor bazénu nevstupujte dříve než 5 minut před začátkem Vaší lekce, abyste nerušili probíhající výuku.
 • Doprovázející osoba může při lekci fotografovat či pořizovat videozáznam pouze pro soukromé účely.
 • Z bezpečnostních důvodů je lepší, abyste s sebou nosili zámek s lankem na uzamčení kočárku, za případné ztráty neručíme.
 • Dítě a rodič si odkládají v šatně (oblečení, osobní věci, případně zde zanechají autosedačky, krosny apod.). Nenoste do prostoru centra cenné předměty, za ztrátu věcí nezodpovídáme. Všem rodičům doporučujeme z bezpečnostních důvodů vstup bez řetízků, prstenů a náušnic.
 • Do bazénu chodí s dítětem pouze jedna osoba.
 • Ve všech prostorách je přísný zákaz kouření.
 • Prostor odpočinkové místnosti slouží k aklimatizaci a k nakrmení dětí, nezdržujte se v těchto prostorách nepřiměřeně a zbytečně dlouhou dobu (max. 45 minut), berte ohled na po Vás přicházející osoby. V herně a ostatních prostorách dodržujte pořádek a nenechávejte děti ničit vybavení, ať se u nás líbí Vám i Vašim dětem.
 • Zameškaná lekce (např. při nemoci, nepřítomnosti ve městě apod.) se nahrazuje v náhradním termínu, který si rodič domluví s instruktorkou. Při absenci hlaste včas svoji neúčast osobně nebo formou SMS (ne přes e-mail), aby se tato hodina mohla dát jako náhradní k dispozici. Náhradní lekci je možné poskytnout pouze v případě řádně omluvené neúčasti, neomluvenou lekci nebude možno nahradit v jiném termínu. Náhradní lekce je nutno v maximální míře vyčerpat během probíhajícího kurzu (10 lekcí). Do následujícího kurzu se z nevyčerpaných lekcí převádí pouze ½ těchto lekcí. Klienti, kteří plynule pokračují v plavání a zaplatí následující kurz mohou doplavat všechny nevyčerpané lekce (žádné lekce nepropadnou), ale nelze je odečítat z kurzovného pro další kurz.
 • Omluvy jsou akceptovány nejpozději do 20.00 hodin dne předcházejícího lekci, případně v den plavání - před začátkem samotné lekce, ovšem v tomto případě pouze s potvrzením o návštěvě lékaře.
 • Po zahájení kurzu se kurzovné vrací pouze v případě závažné dlouhodobé nemoci, na základě potvrzení od lékaře, a to ve výši 50 % nevyčerpané částky.
 • Pokud bude lekce zrušena ze strany DC Kačka (technické důvody, onemocnění, aj.), bude Vám náhradní lekce nabídnuta automaticky.
 • Seznámení s provozním řádem potvrdí každý účastník svým podpisem při úhradě kurzovného, nejpozději na první lekci. Ceník kurzovného není součástí provozního řádu.
 • Provozovatel se zavazuje dodržovat všechny platné právní normy a nařízení příslušné hygienické stanice.

 

 Platnost provozního řádu od 1.12.2011

  "Naším cílem jsou šťastné děti a spokojení rodiče"